Bảo vệ Ngân hàng, cơ quan


Dịch vụ bảo vệ Sa Hoàng sẽ đáp ứng nhu cầu canh trực cho ngân hàng, tại các cây ATM, văn phòng hay các cơ quan. Luân phiên 24/7. Đi kèm áp tải xe chuyên dụng, chở tiền. Canh cẩn mật và bảo vệ tài sản theo yêu cầu nội bộ.